Egna arbeten N20A 

Ämnen ni kan välja mellan:

1.    Ta reda på vilka de tre vanligaste brotten i Sverige är. Har de ökat eller minskat de senaste tio åren? Vad kan vi göra för att lösa detta? Vad säger experterna? Är det ett typiskt svenskt problem?

 

2.    Hur har gängkriminaliteten förändrats i Sverige de senaste tio åren? Har den ökat? Ändrat karaktär?

 

3.    Utred sambandandet mellan strängare straff och minskad kriminalitet.

 

4.    Jämför Sveriges straffskala för grova brott med resten av EU. Sticker Sverige ut i något avseende?

 

5.    Jämför brottsligheten i Sverige med resten av EU. Sticker Sverige ut i något avseende?

 

6.    Hur fungerar Kriminalvården i Sverige? Är återfallsgraden hög i Sverige jämfört med EU? Vad tycker expertisen att man ska förändra i svensk kriminalvård?

 

7.    Hur har sexualbrotten utvecklats de senaste trettio åren? Vad kan det bero på?

 

8.    Hur har antalet mord och dråp utvecklats de senaste trettio åren? Vad kan det bero på?

 

9.    Vilka hjälpmedel har den svenska polisen för att bekämpa brottsligheten, jämför med EU.

 

10. Är den svenska polisen bra på att lösa brott? Jämför med EU.

 

11. Har den svenska polisen blivit bättre eller sämre på att lösa brott? Jämför de senaste trettio åren.

 

Tidsplan:

Ni får skriva på lektionstid och får lektionerna vecka 41 och 42. Aktuella frågor planeras om, nya tider ligger i planeringen.

 

Formalia:

Texten ska vara på ca 2 A4. Ni ska skriva på lektionstid i klassrummet. Källangivelse ska finnas

 

 Kriterie/Betyg  E  C  A
 Analys

Grund analys som egentligen är en faktaredovisning

Obehandlad text till viss del

Slutsatser få och enkla

 Viss analys av fakta sker

 Texten används för att dra slutsatser till övervägande del.

 Slutsatserna är relevanta och besvarar frågorna som ställdes i början

 Texten är nyanserad och analyserande. Fakta anvvänds konsekvent till att dra slutsatser.

Slutsatserna är nyanserade och knutna till frågeställningen.

 Faktahantering 

 Enkla källor av uppslagsverkskaraktär har används. 

  Vetenskapliga källor har använts 

 Fakta är relevant och besvarar frågan. 

 Slutsatserna är lite dolda i texten

 Relevant och nyanserad faktahantering
 Formalia   Du uppfyller de formella kraven

 

 

 

 

 

 

 

Lag och rätt

Powerpointen hittar du här om du klickar på den här raden.

Instuderingsfrågor om brott (klicka här så kan du ladda hem frågorna i word)

Vad är ett brott?

Ni ska med hjälp av Lagboken och Brottsbalken besvara ett antal frågor.

Brottsbalken hittar du här

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

Uppgifter:

 1. I första kapitlet definieras vad som är en brottslig handling, hur lyder definitionen?
 2. Hur läser man tecknet ”§”?
 3. Nämn tre olika brott.
 4. Vad är tillgreppsbrott?
 5. Titta i 2 Kap. Om en tysk begår ett brott i Sverige, var ska denne tysk dömas?
 6. Vad handlar 3 Kap om?
 7. Vad skiljer ett dråp från ett mord?
 8. Vilket är maxstraff för mord?
 9. Vilka brott beskrivs i 4 Kap?
 10. 24 Kap reglerar något som kallas för ansvarsfrihet. Vad gäller?
 11. Tredje avdelningen 25 Kap och framåt handlar om påföljder. Vilka olika påföljder (straff) kan man dömas till i Sverige?
 12. Vi går tillbaka till tidigare kapitel och läser besvarar följande frågor:
  1. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
  2. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”, han viftar med en kniv lite samtidigt som han säger detta. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
  3. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”, när jag inte ger honom byxorna så slår han mig på käften, tar byxorna och viftar med en kniv emot er. Vad ska förövaren åtalas för?
  4. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”. Han har en pistol i handen och han skjuter ett skott i taket när jag ser lite tveksam ut. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
  5. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”. När jag inte ger honom mina byxor tar han en av er i gisslan. Jag ger mig ändå inte, så han skjuter en av er, som dör. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
 13. Vad är det som avgör om ett brott är grovt eller inte?
 14. Om jag samtidigt begår två brott, hur ska jag dömas? T ex stjäl en bil samtidigt när jag flyr från ett mord.