Varför startade det Kalla kriget? 

1945 stred USA och Sovjet på samma sida i Andra världskriget. Varför blev de fiender under andra hälften av 40-talet? Medan du tittar på dokumentären så lista tre frågor som de blev osams om? Vad gjorde USA för att dra igång konflikten? Vad gjorde Sovjetunionen? 

1945: Folkets århundrade - Du sköna nya värld from Martin Lindkvist on Vimeo.

 

 

Kriget är slut och Tyskland är ockuperat.

Vi tänker oss att du är soldat i de allierade styrkorna. Året är 1945 och Nazityskland är besegrat. Du ska nu posteras i Berlin. Du har under det senaste året stridit i kriget och sett kompisar dö av tyska kulor. 

Innan du skickas iväg så visar dina befäl en film för dig. Det är en instruktionsvideo som alla måste se innan de placeras i Tyskland. 

Instruktionsvideon:

Frågor till videon:

 1.  Vilken inställning till tyskarna har du efter att ha sett videon? 
 2.  Tror du din inställning till tyskarna kommer påverka deras inställning till dig? 
 3. Filmen varnar för att tysk civilbefolkning, varför är tyskarna farliga? 
 4. Ska du behandla barn som oskyldiga? 
 5. Idag är ju filmen ganska överdriven men tror du att du hade tyckt det 1945? 

Efter filmen får du lite material av din chef och en biljett till Berlin.

Som ett led i att avnazifiera Tyskland så tvingades tyskar besöka koncentrationslägren.

Eure Schuld

 (Dessa Förbrytelser: Er Skuld) 

 

Du få också se de här affischerna:

IMG 1483

 

IMG 1484

 

IMG 1492

(VD står för Venereal desease som betyder könssjukdomar)

IMG 1493

Frågor:

 1. Vilken uppfattning om tyska kvinnor har du nu? 

 2. Varför tror du militären lägger pengar och tid på det här? Vilket syfte har de?

 

Nu går du ut med din kamera och fotograferar 

IMG 1485

 

IMG 1489

IMG 1488

Frågor till bilderna:

Hur väl verkar propaganda bilden av tyskar stämma med verkligheten?

Var är de tyska männen i slutet av kriget? 

Påverkar det din uppfattning om tyska kvinnor tror du?

 

När du kommer fram till Berlin går du ut en dag och filmar med din kamera.

Det här är vad du ser:

Frågor:

 1. De första bilderna är amerikanska och ryska soldater tillsammans, hur verkar stämningen mellan dem vara?

 2. Vad gör kvinnorna med spannarna?

 3. Hur verkar Berlins byggnader klarat kriget?

 

På sommaren 1945 så avskaffas förbudet att umgås med tyska kvinnor men misstänksamheten finns kvar mycket längre.

Du får se en journalfilm i juni 1945.

Beskriv hur livet i Berlin 1945 är för civilbefolkningen enligt denna brittiska journalfilm.

Journalfilmer skulle visas hemma för anhöriga och en intresserad allmänhet. Tror du det påverkar bilden den ger av livet i Berlin? Vad tror du de låter bli att visa? 

 

Kalla krigets början del 1. Två viktiga dokument.

Det första är The Long Telegram från februari 1946

Den amerikanska presidenten Harry S Truman ville veta hur han skulle hantera Sovjetunionen och bad en tjänsteman på den amerikanska ambassaden i Moskva att skriva ett par rader om detta. Förfrågan hamnade på George Kennans bord och han passade på att skriva ett långt telegram (därav namnet) som svar. I sitt svar så är han väldigt uppriktig och frispråkig. Hela dokumentet är på 18 sidor och kan nås genom att klicka här.

Ni ska läsa dessa citat ur dokumenten. Efter den engelska texten kommer en svensk översättning gjord av mig. 

“[soviet policies are] to undermine the general and strategic potential of major western powers by a host of subversive measures to destroy individual governments that might stand in the Soviet path, to do everything possible to set the major Western powers against each other.”

” In summary, we have here a political force committed fanatically to the belief that with US there can be no permanent modus vivendi that it is desirable and necessary that the internal harmony of our society be disrupted, our traditional way of life be destroyed, the international authority of our state be broken, if Soviet power is to be secure.”

Svensk översättning:

Sovjets politik syftar till att underminera den generella och strategiska kapaciteten hos större västeuropeiska makter genom subversiva handlingar för att förgöra enskilda regeringar som skulle kunna stå i vägen för Sovjet, genom att göra allt som står i deras makt att ställa Västmakterna emot varandra.

Sammanfattningsvis har vi här en politisk kraft som fanatiskt ägnar sig åt övertygelsen, att med US kan det inte finnas ett varaktigt förhållningssätt, att det är önskvärt och nödvändigt att den interna harmoni vi har i vårt samhälle rubbas, vårt traditionella sätt att leva förstörs, att vår stats internationella auktoritet bryts, om sovjetisk makt ska kunna säkras.

Churchills tal i Fulton USA.

 

Engelskt textutdrag

”From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and, in many cases, increasing measure of control from Moscow.  […].

The Russian-dominated Polish Government has been encouraged to make enormous and wrongful inroads upon Germany, and mass expulsions of millions of Germans on a scale grievous and undreamed-of are now taking place. The Communist parties, which were very small in all these Eastern States of Europe, have been raised to pre-eminence and power far beyond their numbers and are seeking everywhere to obtain totalitarian control. Police governments are prevailing in nearly every case, and so far, except in Czechoslovakia, there is no true democracy.”

Svensk översättning (första delen av Wikipedia, andra av mig)

Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå sänkts över kontinenten. Bakom den linjen ligger alla huvudstäderna i Central- och Östeuropas urgamla stater. Warszawa, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest och Sofia, alla dessa berömda städer och befolkningarna runt dem ligger i vad jag måste kalla den sovjetiska sfären, och de är i en eller annan form underkastade inte endast sovjetiskt inflytande utan i mycket hög grad och i många fall stigande grad kontroll från Moskva. [...]

Den Rysslandsdominerade polska regeringen har uppmuntrats att begå enorma  och felaktiga ingrepp på Tyskland. Massutvisningar av miljontals tyskar sker nu på en beklagansvärd skala vi tidigare inte kunnat föreställa oss. Kommunistpartierna, vilka alla var väldigt små i alla dessa östra europeiska stater, har höjts till överskattat inflytande och makt vida överskridande deras antal och strävar överallt att uppnå totalitär kontroll. Polisregeringar segrar nästintill varje gång och, med enda undantaget Tjeckoslovakien, så finns inte längre någon sann demokrati där.   

 

Frågor till detta

 1. Håller ni med om Churchills och Kennans analys av Sovjets intentioner 1946?
 1. Är någon mer extrem i sin analys?
 1. Hur menar Churchill att Sovjet har gjort för att ta makten i länderna?
 1. Finns det någon sanning i detta?
 1. Churchill talar om Tjeckoslovakien och Polen, vilka händelser åsyftar han?
 1. Tycker ni att den här typen av dokument är bra förklaringar till att Kalla Kriget börjar?

 

Början på det Kalla kriget del 2 

Trumandoktrinen

När Roosevelt dog och Harry S Truman tog över som president över USA så ändrades USA:s utrikespolitik. Truman var mer negativ till Sovjet och mer skeptisk till världskommunismen än Roosevelt. Han såg Stalin mer som ett hot än vad Roosevelt hade gjort.

Truman ändrade 1946 inriktningen på amerikansk utrikespolitik, den här ändringen kallas Trumandoktrinen. En doktrin är en samling politiska initiativ som anger en ny inriktning på utrikespolitiken.

Trumandoktrinen går ut på följande tankar; Hitler, den japanska regimen och Lenin hade kommit till makten i ekonomiskt och politiskt instabila ickefungerande stater. I stater där demokratiska krafter inte lyckats stå emot de odemokratiska krafterna. De hade lyckats därför att marknadsekonomin inte fungerat. Truman tänkte alltså nu att om USA kunde stoppa ickedemokratiska gerillarörelser i Europa så kunde de stoppa att Europa och världen än en gång kommer att kastas in i ett världskrig. Alltså säger Truman nu att USA ska med alla tillgängliga medel bekämpa ickedemokratiska rörelser till fördel för demokratiska rörelser i världen. Det gör han när Grekland befinner sig på randen till ett inbördeskrig med en stark kommunistisk gerilla och Italien och Frankrike ser ut att kunna rösta fram väldigt starka kommunistiska partier.

Från Sovjets sida ses detta som att Truman tar till vapen mot världskommunismen. Från västs håll ser man det som att USA tar upp en lans för demokratin.

 

Marshallplanen

George Marshall var USA:s utrikesminister och hans plan var att med ekonomisk hjälp stödja demokratierna i Europa. Länderna som tog emot Marshallhjälpen, däribland Sverige, fick fördelaktiga lån av USA mot att de öppnade sina marknader för amerikanska varor och förband sig att handla med USA. Det var alltså en bra affär för USA också.

Från Sovjets sida så såg man detta som ett hot. USA producerade bättre varor än dem och det var ett sätt att släppa in kapitalismen om de hade tagit emot hjälpen. Av den anledningen förbjöd Stalin de östeuropeiska staterna att ta emot hjälpen.

Kalla kriget blev nu också en ekonomisk konflikt.

 

Vänsterns syn på det hela 

Blå Tåget har gjort en fin progglåt om det här:

 

Frågor:

Låten tar upp följande händelser. Hur menar låtförfattarna att dessa händelser ledde fram till splittringen mellan USA o Sovjet?

 • Japan Atombomber
 • Trumandoktrinen
 • Iran Oljan
 • Grekland inbördeskrig
 • Italien 48
 • Anställda vid staten FBI McCarthy
 • Med en osäkrad atombomb vid höften kan vi sjunga frihetens löften
 • Kina och Chiang Kai-shek
 • Koreakriget Syngman Rhee
 • Frankrike 54

Utifrån vad du lärt dig nu, på vad sätt var Kalla krigets början Sovjets fel? På vad sätt var det USA:s fel? 

 

 

Koreakriget 1950-1953

Koreakriget har följande faser som videon går igenom. Först får vi se hur slutet på Andra världskriget påverkar Koreahalvön. Sedan 1895 så var Korea ockuperat av Japan. Japanerna tvingade koreanerna att prata japanska och var ganska grymma kolonialherrar. 1945 så delar USA och Sovjetunionen på Korea. Det blir början på konflikten. 

Nordkorea styrs av Kim Il Sung som vill med våld återförena Korea under hans kommunistiska styre. Syd styrs av Synghman Ree, en auktoritär antikommunist. 1950 så går Stalin med på krig och Nordkorea anfaller. Först så går det bra för nordsidan men efter invasionen vid Inchon så vänder krigslyckan för nordsidan. 

FN har kunnat gripa in i konflikten efter att Sovjetunionen valt att bojkotta alla möten i Säkerhetsrådet. 

USA under FN-flagg når Yalufloden och gränsen till Kina, det får Mao i Kina att gå med i kriget och tillsammans med Nordkorea så tränger de tillbaka trupperna. 

Lidandet är stort på båda sidor och slutet blir att gränsen dras där den gick 1945. 

Titta på dokumentären:

 

Frågor till Koreakriget (de kommer i rätt ordning utifrån videon). Vill du hellre ha frågorna i ett Worddokument klickar du på den här meningen

Var Korea en fri nation när Andra världskriget slutade?

Hur delades Korea?

Blev Sydkorea en demokrati 1948?

Blev Nordkorea en demokrati?

Varför åkte Kim Il Sung till Moskva 1948?

1949 så händer två viktiga saker för världskommunismen vilka tvåhändelser tror du jag tänker på?

Varför bryter kriget ut 1950 och inte innan?

Hur reagerar FN?

Varför går USA in i kriget?

Hur lång tid trodde amerikanerna att kriget skulle pågå?

Hur gick kriget först (Sommaren 1950)?

Vad hände vid Inchon?

Hur långt gick amerikanska trupper geografiskt?

Varför gick Kina med i kriget?

Hur utvecklas kriget nu?

Hur hade de amerikanska soldaterna det?

Hur tänker Truman om atombombens användande?

Varför blir det inget atomvapenkrig?

Hur undveks ett krig direkt mellan USA och Sovjet?

Varför blev det inget krig mellan Kina o USA?

Hur behandlades amerikanska krigsfångar?

Kriget har kallats det glömda kriget, vad menas med det?

Hur behandlas civilbefolkningen under kriget?

Gör USA sig skyldiga till krigsförbrytelser?

Hur slutar kriget?